Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Vertel Je Visie BV maatschappelijke zetel te Frans Van Leemputtenstraat 8, 3118 Rotselaar, en ondernemingsnummer BE0534.820.188
Bereikbaar via het e-mailadres: kim@kimneuskens.be.

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel offerte via e-mail.
 2. Dienst: de diensten die Vertel Je Visie levert.
 3. Dienstverlener: Vertel Je Visie.
 4. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 5. Overeenkomst:de Overeenkomst aangegaan tussen de Klant en Vertel Je Visie
 6. Ingangsdatum:de Overeenkomst gaat in bij ondertekening van de Overeenkomst of bij het aankopen van een Dienst.
 7. Klant:De ondernemer of consument die een Overeenkomst afsluit met Vertel Je Visie of een Dienst aankoopt en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
 8. Deelnemer: een door de Klant aangewezen deelnemer aan een dienst van Vertel Je Visie
 9. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 10. Website:kimneuskens.be
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene voorwaarden 
2.1. In deze Algemene voorwaarden worden de regels beschreven op basis waarvan de Dienstverlener haar diensten aan de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al haar offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, online programma’s, trajecten, trainingen, coachingopdrachtigen, consulting, overeenkomsten, Diensten en Producten, en bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van de Klant, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.4. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 
3.1. De Dienstverlener biedt de volgende Diensten aan:

 • Keynotes
 • Trainingsdagen door de Dienstverlener op vaste momenten georganiseerd
 • Groeps jaartrajecten
 • Individueel 1 op 1 jaartraject
 • Trainingsdagen op vraag van de Klant
 • Losstaande diverse coachingsessies

3.2. De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website, brochures of rechtstreekse communicatie zoals e-mail. Het Aanbod gebeurt door middel van een offerte, die ook de vorm kan aannemen van een prijslijst. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. De prijzen vermeld in het Aanbod zijn evenwel exclusief BTW.

3.3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het Aanbod haar geldigheid op de 14de dag na datum van verzending door de Dienstverlener. Is de offerte tegen deze datum niet expliciet aanvaard noch afgewezen, wordt deze als aanvaard beschouwd. Het Aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant daadwerkelijk met een traject start.

3.4. De offertes van de Dienstverlener zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid van deze informatie. Indien de Dienstverlener naderhand een overschrijding voorziet, zal deze daarover tijdig met de Klant in contact treden en zal de offerte aangepast worden.

3.5. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment de Klant het heeft aanvaard, m.a.w. aangekocht heeft, is het geldende Aanbod.

3.6. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.6. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor de Klant ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som.

3.7. Diensten die via de Website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten die niet via de Website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

3.8. De overeenkomst voor een Dienst komt tot stand door ondertekening door de Klant van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door de Klant conform de aangegeven aan- meldingsvoorwaarden van de Dienstverlener, gevolgd door een schriftelijke mededeling door de Dienstverlener van de acceptatie van de Klant en de door haar aangewezen (extra) deelnemer in de Dienst.

3.9. De Dienstverlener zal de potentiële Klant zo spoedig mogelijk per e-mail informeren of zij (resp. de Deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd in de Dienst.

3.10. Zolang de in artikel 3.8 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende een bepaalde Dienst tot stand en kan de Dienstverlener de aanmelding annuleren.


Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant en ev. Deelnemer
4.1. Algemeen

4.1.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant/resp. Deelenmer, onder meer bestaande uit volledige informatieverstrekking, deelnemen aan calls/sessies, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen.

De Klant/resp. Deelnemer dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen of coaching.

De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt na bestelling/akkoord. Naargelang de specifiek gekozen Dienst, kan het zijn dat de uitvoering pas wordt gestart na betaling van het verschuldigde bedrag of van het voorschot. Dit is onder meer het geval bij individuele coaching. De Dienstverlener zal dergelijke voorwaarden steeds duidelijk meedelen.

4.1.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant/resp Deelnemer alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek of via een vooraf toegestuurde vragenlijst. De Klant/resp Deelnemer staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

4.1.3. Wanneer de Klant/resp Deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

4.1.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant/resp Deelnemer zijn verstrekt.

4.2. Online cursussen/content

4.2.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

4.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

4.2.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van coaching, training en mentoring. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant/resp. Deelnemer de nodige kennis bij te brengen.

4.2.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform.

4.2.5. De Klant/resp. Deelnemer heeft toegang tot de online training zolang het aangekochte traject duurt. Na het einde van het traject vervalt ook de toegang tot de online training.

4.2.6. De Klant/resp. Deelnemer dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de Website van de Dienstverlener, in de brochure en/of in e-mails.

5.1.2. Bij de losstaande coachingsessies wordt de prijs steeds berekend per 2 uur, per dagdeel of per dag. Een dagdeel is een ochtend, middag of avond. Effectieve tarieven worden per individuele opdracht overeengekomen en vastgelegd. Sessies vinden in principe plaats op “neutraal” terrein d.w.z. buiten de bedrijfscontext van de Klant, tenzij anders overeengekomen. Onder neutrale terrein wordt begrepen de trainingsruimte van de Dienstverlener, gelegen te Frans Van Leemputtenstraat 8 te Rotselaar.

Mocht de training toch in een door de Klant gekozen lokaal worden gehouden, dan worden additionele reistijd- verblijfs- en locatiekosten in rekening gebracht.

5.1.3. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Diensten en eventueel vervoersonkosten. Zulke extra opties (bv. reistijd, verblijfs- en locatiekosten) en eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant, bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Tenzij de bestelling door de Klant onmiddellijk online dient te worden betaald, zal de Dienstverlener een factuur opmaken bij het toekennen van de bestelling. Indien het gaat om een Dienst waarvoor een voorschot wordt gevraagd, zal er een voorschotfactuur worden opgemaakt. De factuur is betaalbaar binnen 30 dagen. Indien toepasselijk, is de (voorschot)factuur tenminste betaalbaar voor aanvang van de Dienst.

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener de Klant een eerste herinnering sturen.

In het geval dat de uitvoering van de Dienst al startte voordat het verschuldigde bedrag was voldaan, kan de Dienstverlener vanaf de tweede herinnering al haar werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

In elk geval is over het openstaande factuurbedrag vanaf de tweede herinnering – zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag (per jaar).

Ten aanzien van jou, als Klant consument, geldt echter:

 1. de interestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.
 2. zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning

Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.

 1. zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan opslaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst.
 2. zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:
 • een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst
 • het nog openstaande saldo
 • de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd
 • de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

5.2.3. Bij niet-betaling of wanbetaling is eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro, tenzij een grotere schade door de Dienstverlener aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Ten aanzien van jou, als Klant consument, is de omvang wettelijk beperkt als volgt:

  • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
  • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
  • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

6.1. Trajecten – algemeen

Een aangekocht traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject. Deze informatie wordt in principe steeds beschikbaar gesteld via de Website. De Overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. De modaliteiten voor de situaties waarin de Klant toch wenst te annuleren na sluiten van de Overeenkomst, worden hieronder beschreven.

6.1.1. Individuele trajecten

6.1.1.1. Een Overeenkomst voor individuele coaching kan nadat de factuur is opgesteld en de eerste sessie is vastgelegd, nog maar slechts met terugbetaling van 50% van de totaalprijs worden geannuleerd. Vanaf er reeds een sessie is uitgevoerd, is het volledige bedrag verschuldigd. Het moment van annulering is het moment waarop deze keuze duidelijk aan de Dienstverlener ter kennis wordt gebracht.

6.1.1.2. De sessies zijn slechts kosteloos schriftelijk verplaatsbaar tot 10 werkdagen (2 weken) op voorhand, Vanaf 10 werkdagen op voorhand is nog 50% van de sessie te verplaatsen naar een latere datum. Vanaf een verplaatsing minder dan 5 werkdagen voorafgaand aan de training of bij een no show zonder verwittiging is het alsof de sessie heeft plaatsgevonden.

6.1.1.3. Een sessie kan enkel verplaatst worden binnen hetzelfde kwartaal, indien de Dienstverlener in de onmogelijkheid is om nog een plaats aan te bieden binnen dat zelfde kwartaal, kan de sessie uitzonderlijk plaatsvinden in het daaropvolgende kwartaal en dit binnen de eerste maand van dat kwartaal. Indien de sessie binnen de vooropgestelde periodes niet heeft plaatsgevonden, kan deze niet langer verplaatst worden en verliest de Klant deze sessie.

6.1.1.4. De trainingen zijn slechts kosteloos schriftelijk annuleerbaar tot 10 werkdagen (2 weken) op voorhand, Vanaf 10 werkdagen op voorhand wordt 50% van het voorziene factuurbedrag door de Dienstverlener gefactureerd. Vanaf een annulatie minder dan 5 werkdagen voorafgaand aan de training of bij een no show zonder verwittiging factureert de Dienstverlener 100% van het voorziene factuurbedrag.

6.1.1.5. De Klant kan bij verhindering een deelnemer vervangen op voorwaarde dat de naam van de nieuwe deelnemer voor aanvang van de training wordt doorgegeven aan de Dienstverlener. Bij open trainingen kan de Dienstverlener de training annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. De Dienstverlener dient dit minimaal vijf dagen voor de afgesproken trainingsdatum te communiceren naar de Klant en de reeds betaalde bedragen onmiddellijk terug te storten.

6.1.1.6. Wanneer de Dienstverlener de overtuiging heeft om welke reden dan ook de Deelnemer niet verder te kunnen trainen, coachen of consulten, wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de training/coaching afgerond (en mogelijk verantwoord aan de Klant). Andersom als blijkt dat de Deelnemer onvoldoende gesteund wordt in het proces kan de Deelnemer ten allen tijden de relatie verbreken. In principe wordt dit besluit in een afrondend gesprek toegelicht.

6.1.2. Groepstrajecten

Groepstrajecten zijn tot aan de start van het programma slechts annuleerbaar met terugbetaling van 50% van het totaalbedrag. Zodra het programma begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk: het volledige bedrag zal verschuldigd zijn.

6.2. Trainingsdag

6.2.1. Door de Dienstverlener op vaste momenten georganiseerd

De trainingsdagen zijn slechts kosteloos schriftelijk annuleerbaar tot 10 werkdagen (2 weken) op voorhand, Vanaf 10 werkdagen op voorhand wordt 50% van het voorziene factuurbedrag door de Dienstverlener gefactureerd. Vanaf een annulatie minder dan 5 werkdagen voorafgaand aan de training of bij een no show zonder verwittiging factureert de Dienstverlener 100% van het voorziene factuurbedrag.

6.2.2. Op specifieke vraag van de Klant

De trainingsdagen zijn slechts kosteloos schriftelijk annuleerbaar tot 20 werkdagen (4 weken) op voorhand, Vanaf 20 werkdagen op voorhand wordt 50% van het voorziene factuurbedrag door de Dienstverlener gefactureerd. Vanaf een annulatie minder dan 10 werkdagen voorafgaand aan de training of bij een no show zonder verwittiging factureert de Dienstverlener 100% van het voorziene factuurbedrag.

6.3. Keynote op vraag van de Klant

De Keynote is slechts kosteloos schriftelijk annuleerbaar tot 20 werkdagen (4 weken) op voorhand, Vanaf 20 werkdagen op voorhand wordt 50% van het voorziene factuurbedrag door de Dienstverlener gefactureerd. Vanaf een annulatie minder dan 10 werkdagen voorafgaand aan de training of bij een no show zonder verwittiging factureert de Dienstverlener 100% van het voorziene factuurbedrag.

6.4. Lezing

De lezing is slechts kosteloos schriftelijk annuleerbaar tot 20 werkdagen (4 weken) op voorhand, Vanaf 20 werkdagen op voorhand wordt 50% van het voorziene factuurbedrag door de Dienstverlener gefactureerd. Vanaf een annulatie minder dan 10 werkdagen voorafgaand aan de training of bij een no show zonder verwittiging factureert de Dienstverlener 100% van het voorziene factuurbedrag.

6.5. Eénmalige coaching sessie

De éénmalige coaching sessie is slechts kosteloos schriftelijk annuleerbaar tot 10 werkdagen (2 weken) op voorhand, Vanaf 10 werkdagen op voorhand wordt 50% van het voorziene factuurbedrag door de Dienstverlener gefactureerd. Vanaf een annulatie minder dan 5 werkdagen voorafgaand aan de training of bij een no show zonder verwittiging factureert de Dienstverlener 100% van het voorziene factuurbedrag.

6.6. Algemeen

6.6.1. De Dienstverlener kan maar haar Diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. De Dienstverlener is in dat geval niet verplicht om verdere verantwoording aan te tonen.

6.6.2. De Dienstverlener is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een Dienst tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
 3. de planning van onderdelen van een Dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
 5. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere redenen een Dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde Klanten (resp. Deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat de Dienstverlener gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 6. (tussentijds) de deelname van een bepaalde Klant (resp. Deelnemer) te weigeren om haar redenen. De betreffende Klant/ resp Deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat de Dienstverlener gehouden is tot opgave van redenen, waarna zijn betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 7 – Levering

7.1. Toegang tot de online gedeeltes worden digitaal geleverd. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van de leveringsinformatie door de Klant.

7.2. Coaching gebeurt online of offline, afhankelijk van de afspraak.

7.3. De sessies van de individuele coachingstrajecten moeten binnen de 6 maanden na factuurdatum worden opgenomen. Bij gebreke daaraan heeft de Dienstverlener het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder terugbetaling verschuldigd te zijn.

7.4. De (groeps)trajecten lopen tot

op de afgesproken data, en dus niet langer.

Artikel 8 – Betwistingen 

8.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten van de Dienstverlener binnen de 5 dagen na de levering via e-mail kenbaar te maken aan de Dienstverlener. Klachten hierna worden niet meer in rekening genomen.

Indien van een gebrek van een fysiek Product later melding zou worden gemaakt, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

9.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.

9.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

9.1.3. De Klant is geheel aansprakelijk voor eventuele materiële schade aan de goederen van de Dienstverlener en eventuele derden (bvb op locaties waar de trainingen en/of VIP dagen doorgaan)

9.2. Overmacht

9.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

9.2.2. Indien Kim Neuskens wegens overmacht (waaronder inbegrepen ziekte en familiale omstandigheden) niet in de mogelijkheid is om op de afgesproken datum aanwezig te zijn, zal de Dienstverlener er alles aan doen om een trainer met gelijkwaardige capaciteiten de training te laten overnemen of de afspraak in samenspraak met de Klant te verplaatsen.

9.2.3. De Klant is evenmin aansprakelijk wanneer deze niet op een afspraak kan zijn wegens aangetoonde overmacht. Het gaat om zaken die absoluut buiten de wil om gebeuren, zoals stroompanne of ongeval.

9.3. Relaties met derden 

9.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen 

9.4.1. Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

9.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de overeenkomst). In elk geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt.

9.5. Problemen website en hacking in het algemeen

9.5.1. De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

9.5.2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand der technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

9.5.3. Tussen de Dienstverlener en de Klant worden vaak zeer confidentiële informatie uitgewisseld, dit zowel live, telefonisch als via mail. De Dienstverlener benadrukt hierbij dat zij niet kan aansprakelijk gesteld worden bij het lekken van deze confidentiële informatie ten gevolge van één of andere vorm van hacking.

9.6. Eigen verantwoordelijkheid Klant en werknemers van de Klant

9.6.1. De Dienstverlener begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt tijdens het traject i.v.m. zijn/haar zaak.

9.6.2. De Dienstverlener kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor een beslissing die de Klant maakt naar aanleiding van telefonisch advies door de Dienstverlener. Het is nog altijd de Klant zelf die een beslissing maakt en enkel de Klant dient hiervoor in te staan.

9.6.2. In het geval dat de Dienstverlener een werknemer van de Klant begeleidt en deze bijstaat met advies, kan de Dienstverlener evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen die de werknemer van de Klant zelf maakt tijdens het traject. In het geval dat de werknemer beslist om zijn/haar ontslag in te dienen, kan de Dienstverlener hier allerminst voor aansprakelijk gesteld worden en dient de Klant zijn verplichtingen van de Overeenkomst alsnog te voldoen.

In samenspraak met de Klant zal wel gekeken worden om de resterende uren of sessies op een andere manier in te zetten voor de Klant.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform,  producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

10.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst.

10.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag enkel de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

10.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

11.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.

Artikel 12 – Geheimhouding 

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de (bedrijfs)geheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen zijn uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 • partijen informatie dienen mee te delen in het kader van hun verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna.

12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 15.000,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

12.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 13 – Opschorting en beëindiging

13.1. Indien:

 1. de Klant niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens de Dienstverlener heeft voldaan;
 2. de Klant zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
 3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van het bedrijf van de Klant of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Klant;
 4. de Klant/ resp. Deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de Dienstverlener,

wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De Dienstverlener heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van de Klant en/of de door de Klant aangewezen Deelnemer(s) aan een bepaalde Dienst te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van de Dienstverlener op grond van de wet. De Dienstverlener is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de Klant betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de Overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

13.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende geheimhouding en intellectuele eigendom.

 

Artikel 14 – Herroepingsrecht

14.1. Algemeen

14.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor de Klant die in zijn hoedanigheid van consument een bestelling online zou plaatsen.

14.2. Uitzonderingen: 

14.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

14.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

14.2.3. Het herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de Diensten die de Dienstverlener aanbiedt die niet bestaan uit online cursussen of e-books, en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele Klant (bv.: eventuele nog-niet-digitaal geleverde cursussen).

14.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

14.3.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

14.3.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

14.3.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 15– Slotbepalingen

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.3.  Deze Algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van de Dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de Dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

Laatste update: 30/11/2023