Privacy Policy

In deze privacyverklaring leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vertel Je Visie BV, (hierna ‘Vertel Je Visie’ en ‘wij’ genoemd), Kim Neuskens, met maatschappelijke zetel te Frans Van Leemputtenstraat 8 3118 Werchter en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0534 820 188 (hierna: “Kim Neuskens”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Vertel Je Visie BV is gespecialiseerd in communicatie met enerzijds coaching, training, consultancy, mentoring en anderzijds eindredactie en redactie.

Gegevensbescherming nemen wij daarom heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Onze organisatie houdt zich aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

U kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Frans Van Leemputtenstraat 8, 3118 Rotselaar, België
 • Per e-mail: kim@kimneuskens.be

WAT IS GDPR 

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving over het beschermen van de persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 van kracht worden in alle Europese lidstaten. Zo is er de plicht van elke onderneming om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Er is hierover trouwens altijd verdere informatie beschikbaar op de website van de Privacy commissie (http://www.privacycommission.be).

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

De meeste informatie die wij op onze website aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via de contactpagina een vraag stelt aan ons, als u wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een training of coaching, of andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gemaakt. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Via de website noch dienst heeft Vertel Je Visie de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Vertel Je Visie neemt soms besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

WAAROM WORDEN GEGEVENS VERWERKT?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om

 • Nieuwsbrieven te sturen. Hiervoor kunt u zich ten alle tijden uitschrijven.
 • U te contacteren (op uw vraag indien u het contactformulier ingediend hebt)
 • Administratieve doeleinden (zoals offertes, facturen, commerciële en/of adviserende documenten)     
 • In functie van trainingen, of coachings.  

WAT IS DE VERWERKINGSGROND?

 • Nieuwsbrieven: toestemming
 • Financiële gegevens: wettelijke basis
 • Bedrijfsgegevens: contractuele basis

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE VERKRIJGEN WE DEZE?

Om onze diensten te kunnen leveren zoals uitgezet in de Algemene Voorwaarden, is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens worden na een redelijke termijn verwijderd.

Bij registratie, bij inschrijving of bij vraag tot contactopname moet U, als klant een aantal gegevens invullen, die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst. Deze verplichte persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • (persoonlijke) website
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • taal
 • bedrijfsnaam
 • straat & huisnummer
 • woonplaats
 • btw-nummer
 • waar je Vertel je Visie hebt leren kennen
 • reden van annulatie en/of terugbetaling
 • financiële gegevens zoals IBAN rekeningnummer
 • voeding/dieet restrictie

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Zo worden Uw e-mail- en accountgegevens bewaard totdat u ze zelf uitschrijft. Overige gegevens worden tot 3 jaar bewaard. Uw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. 

Gegevens die u verwijderd wilt zien, kan u doen wissen op de manier zoals voorgeschreven onder punt 7.

HOE BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Vertel Je Visie neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens veilig te houden en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vertel Je Visie verzamelt hoofdzakelijk persoonsgegevens om U, als klant, een veilige, kwalitatieve, resultaatgerichte en persoonlijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van haar diensten.

De website www.kimneuskens.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbescherming nagestreefd.

Wij bewaren uw gegevens zowel op papier achter slot en grendel als in de cloud. Uw gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar en zullen dit ook nooit worden. Verder bewaart Vertel Je Visie je persoonsgegevens niet langer dan strikt en wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Alle communicatie die digitaal gebeurt, gebeurt geëncrypteerd zodat uw gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vertel Je Visie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Vertel Je Visie via Kim@kimneuskens.be. Verdere contactgegevens vind je in de footer van onze website www.kimneuskens.be

OVERMAKEN AAN DERDEN?

Gegevens worden niet verkocht aan derden.

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers die deze nodig hebben voor het invullen van bovenstaande doelen. Dit zijn de medewerkers van Vertel Je Visie BV, verbonden vennootschappen en eventueel aangestelde verwerkers.

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat wettelijk verplicht is of nodig is om de afgesproken diensten te kunnen leveren.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

 • U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen
 • U mag hier verbeteringen voor aanvragen    
 • U mag vragen om deze gegevens te verwijderen indien dit wettelijk     toegelaten is voor uw dossier
 • U mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen    
 • U mag weigeren dat er automatische profilering gebeurt.
 • U kan een verzoek hiertoe sturen naar kim@kimneuskens.be 

Binnen een termijn van 7 werkdagen wordt U per kerende gecontacteerd. 

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, behalve indien uw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan uw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van uw verzoek. 

KLACHT INDIENEN

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds met ons contact opnemen en hebt u ook de mogelijkheid om u te richten tot de toezichthoudende autoriteit. 

De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. U kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of indien U schade lijdt, kan U zich wenden tot de bevoegde rechtbank.

BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd. 

WIJZIGINGEN

Vertel Je Visie behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten. 

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23/01/2024.